Договор за туристическо пътуване

СКЛЮЧИХА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

  1. ПОТРЕБИТЕЛЯ възлага, а ТУРОПЕРАТОРА приема да осигури туристическите услуги, подробно описани в Приложение 1 и офертата за пътуването, които са неразделна част от настоящия договор.

2. ПЛАЩАНЕ

Уговорените в в Приложение 1 към настоящия договор цени се заплащат на ТУРОПЕРАТОРА в лева в брой или по банкова сметка:

като 100% от общата цена се заплаща авансово при сключване на договора.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

3.1 Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

3.1.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи уговорените в Приложение 1 туристически услуги;

3.1.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да му бъде издадена фактура за платената сума, протокол за издадените самолетни билети и летищни такси по т. 1.2; и копие от групов туристически ваучер със законовите реквизити при заплащане на пълния размер на цената.

3.1.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи ориганал на застрахователна полица за сключена застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста”.

3.1.4 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация и да иска обезщетение при условията и реда, предвидени в този договор;

   1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в достъпен и разбираем вид необходимата информация за пътуването.

   2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към наст. договор.

3.2 Задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

3.2.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ТУРОПЕРАТОРА уговорената в т. 4 от Приложение 1 към настоящия договор цена по начина и условията, уговорени в този договор;

   1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ТУРОПЕРАТОРА неустойка в случаите, при условията и в размер, уговорени в този договор.

   2. При прехвърляне на правата ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря солидарно за заплащане на общата цена и всички разходи, свързани с прехвърлянето, с лицето, на което прехвърля правата си;

3.2.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен при отказ от договора или при прехвърляне на правата по него да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно в уговорените срокове и форма;

3.2.4 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва инструкциите на представителя на ТУРОПЕРАТОРА и на водачите на превозните средства, с които се осъществява пътуването, отнасящи се до безопасността и сигурността на ТУРОПЕРАТОРА или на пътуването.

3.3 Права на ТУРОПЕРАТОРА:

3.3.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да получи пълния размер от сумата по т.4 от Приложение 1 към наст. договор по начина и в сроковете, уговорени в този договор;

3.3.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да изиска и получи уговорената в този договор неустойка в случаите, при условията и в размер, уговорени в този договор;

3.3.3 ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да получи уговорената в т. 4 от Приложение 1 сума в случай на прехвърляне на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на трето лице, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и третото лице отговарят солидарно;

3.3.4 ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на този договор при условията и по реда, предвидени в същия.

3.3.5 ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да получи своевременно от ПОТРЕБИТЕЛЯ всякаква информация от съществено значение за изълнението на договора.

3.4 Задължения на ТУРОПЕРАТОРА:

3.4.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на определено от него лице, в случай на прехвърляне правата по договора, уговорените в Приложение 1 туристически услуги с грижата на добър търговец;

3.4.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да издаде туристически ваучер при заплащане на пълния размер на общата цена по т. 4 от Приложение 1 към наст. договор.

3.4.3 ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да сключи застраховка “медицински разходи в случай на болест или злополука на туриста”.

3.4.4 ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ в писмена форма след сключването на този договор, но не по-късно от 7 работни дни преди началната дата на пътуването, освен ако договорът се сключва за пътуване в последния момент, информация на български език относно:

 • името/ фирмата, адреса или телефонния номер на свой представител в посещаваното място или данни за установяване на контакт с организациите в посещаваното място, които могат да окажат съдействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на затруднение, или телефон/ факс за връзка с ТУРОПЕРАТОРА;

 • времето и местата на междинните спирания и връзки;

 • вида и категорията на използваните транспортни средства. Вида на мястото, което ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще заеме в транспортното средство се обявава при групи след групово чекиране;

 • Застраховките, свързани с изпълнението на договора;

 • Възможността за сключване на застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и на разходите за съдействие, включително при репратриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт.

 

4. ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

4.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ може да направи значителна промяна в някое от съществените условия на този договор, при което уведомява незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ. В такъв случай последният може да приеме тези промени, за което се сключва допълнително споразумение към настоящия договор, или да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение.

4.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да упражни правото си на избор по т.4.1. в тридневен срок от уведомлението, но не по-късно от началната дата на пътуването.

4.3 В случай на отказ от договора по т.4.1. от наст. договор от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, същият има следните възможности:

4.3.1 да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество, при условие че ТУРОПЕРАТОРА е в състояние да му предложи такова;

4.3.2 да му бъде предложено туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, в който случай ТУРОПЕРАТОРА му възстановява разликата в цените, ако първоначалната е вече заплатена изцяло;

4.3.3 да му бъде възстановена платената цена в седемдневен срок след като уведоми ТУРОПЕРАТОРА за отказа си от договора.

4.4 Значителна промяна в цената на организираното пътуване може да бъде извършена в следните случаи:

4.4.1 нарастване на транспортните разходи, в това число и тези за горивото;

4.4.2 увеличаване размера на такси, свързани с услуги по договора (летищни и пристанищни такси и др.);

4.4.3 промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и началната дата на пътуването.

4.5 За значителна се счита промяна в цената с повече от 5 на сто. Цената може да бъде увеличена не по-късно от 20 дни преди началната дата на пътуването.

5. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ дължи обезщетение за вреди, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ през време на пътуването или престоя вследствие неизпълнение или лошо изпълнение на договора, освен в случай на:

5.1.1 непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от ТУРОПЕРАТОРА и неговите съдоговорители при полагане на дължимата грижа;

5.1.2 действия на трето лице, което не е свързано с изпълнението на договора;

5.1.3 вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5.2 Когато е налице основание за ангажиране отговорността на ТУРОПЕРАТОРА съгласно т. 5.1, горната граница на отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в размер на 30% от общата цена по т. 1.1. Това не се отнася за случаите на причинена телесна повреда на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6.РЕКЛАМАЦИИ

6.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведомява незабавно ТУРОПЕРАТОРА или посочения от него местен представител за всяко лошо изпълнение на този договор в писмена или друга подходяща форма, даваща възможност за възпроизвеждане.

6.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ или местният представител на същия са длъжни в най-кратък срок според обстоятелствата да предприемат необходимите мерки за удовлетворяване на ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

6.3.Всякакви неудовлетворени рекламации на място следва да бъдат предявени към ТУРОПЕРАТОРА в писмен вид не по-късно от 7 работни дни след приключване на пътуването. При неспазване на този срок и форма, по-нататъшни претенции към същия отпадат.

7. ДРУГИ УСЛОВИЯ

7.1 При поискване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТУРОПЕРАТОРА издава фактура за дължимата по този договор цена на името на физическо или юридическо лице, посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, което лице, съгласно вътрешните им отношения, поема направените разходи. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя копие от документ, удостоверяващ отношенията му с това физическо или юридическо лице (командировъчна заповед и др.).

7.2 За всички неуредени в настоящия договор случаи се прилагат разпоредбите на действащото гражданско и търговско законодателство на Република България.

8. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ и СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

8.1. Като взеха предвид предявените от ПОТРЕБИТЕЛЯТ преди сключването на договора специални изисквания, страните се съгласяват относно следното: няма специални условия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

към договор за групови и индивидуални пътувания

 

Настоящето приложение представлява неразделна част от договора за групови и индивидуални пътувания от дата: 20.03.2012

 

ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява на ПОТРЕБИТЕЛЯ следните туристически услуги:

 

 1. Основни туристически услуги:

1.2 Транспорт: САМОЛЕТ

 

1.3. Настаняване:

 

 

1.4. Хранене /вид и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията включени в туристическото пътуване:

 

 1. Долълнителни туристически услуги:

Билет за футболна среща/концерт

 

2.1 Трансфери: не

2.3 Специални изисквания - не

 

3. Застраховки: ТУРОПЕРАТОРА сключва застраховка “Медицински разходи при болест и злополука на туриста” с покритие 10000 евро, за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ със КОРИС гр. София, бул. В. Левски 1.

 

4. Цена

4.1. Обща цена: За описаните по-горе услуги ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща на ТУРОПЕРАТОРА обща цена в размер на .............

 

Задължението на ТУРОПЕРАТОРА да осигури описаните услуги при посочената обща цена е под условие, че се наберат не по-малко от 1 броя участници за осъществяването на пътуването. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ не по-късно от 10 дни преди обявената начална дата на пътуването, ако този минимален брой не бъде набран и пътуването може да бъде отменено.

4.2. В общата цена не са включени: - не.

4.3 ТУРОПЕРАТОРЪТ, по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу допълнително заплащане през време на пътуването, предоставя допълнителни туристически услуги на място, които фигурират в каталога на ТУРОПЕРАТОРА и не се включват в общата цена. ТУРОПЕРАТОРА не е длъжен да предоставя туристически услуги, които не фигурират в каталога на ТУРОПЕРАТОРА.

 

4.4. Промяна на цената. Цената на туристическото пътуване може да се промени в случаите когато изменението се дължи на промяна във: стойността на транспортните разходи, в това число на горивото;  размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси; обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

 

5.Анулации и неустойки

7. Отказване от пътуването.

Записалите се за футболните срещи/концерти могат да се откажат от пътуването по всяко време като губят направената към момента на отказване вноска.

В случай, че концерта или футболната среща/концерт не се състои по вина на организаторите, внесените суми се връщат на 100 %. В случай, че мача се отложи във времето на друга дата Туроператорът е длъжен да уведоми своевременно всички записали са се пътници и запазва правото си да не връща предплатените до момента суми.   

 

В случай на форсмажорни обстоятелства /природни бедствия, аварии или катастрофи, стачки и вълнения, предплатените суми не се връщат.

6. Анулиране на пътуването

6.1. При анулиране на пътуването от страна на ТУРОПЕРАТОРА, поради не събиране на достатъчен брой туристи /1 един/ то същият е длъжен да уведоми ПОТРЕБИЛЕТЯ в срок не по-малък от 100 дни преди датата на пътуването.

6.2. В случая на т.6.1. ПОТРАБИТЕЛЯ има следните възможности:

- да приеме друга дата предложена от ТУРОПЕРАТОРА

 

- да си поиска внесената сума и да се откаже от пътуването.